10.08.2006

SÍ A L'ESTATUT DEL MUNICIPALISME


L’Empordà, si li hem de trobar una peculiaritat, un fet diferencial des del punt de vista institucional respecte de les altres comarques catalanes, aquesta és, sense cap mena de dubte, el municipalisme, l’enorme pes que té el món local empordanès. La nostra és, de molt, la comarca catalana amb més nombre de municipis i, encara més remarcable, força més de la meitat compta amb menys de 1000 habitants.

Crec important, doncs, analitzar el contingut de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre el que ens haurem de pronunciar el proper dia 18 de juny des d’aquesta vessant. Què diu el nou estatut sobre el món local?. Millorem respecte l’Estatut actual?. Disposaran els ajuntaments de més i millors instruments, de més i millors recursos per a exercir les seves competències?.

Efectivament, el nou estatut representa un salt important i definitiu per a dotar als ajuntaments dels mecanismes necessaris per a fer front amb millors garanties als reptes del segle XXI.

El nou estatut reforça extraordinàriament l’Administració local i la incorpora al sistema institucional de Catalunya. Preveu la creació del Consell de Governs Locals, com a òrgan de representació dels municipis i de les futures vegueries. En aquest sentit els municipis i les vegueries constituiran l’estructura bàsica de l’organització territorial de Catalunya, mentre que les comarques i altres ens conformaran l’àmbit i el teixit supramunicipal.

El món local és pràcticament absent en l’estatut actual, el que vàrem aprovar l’any 1979. El redactat de l’estatut que hem de refrendar reforça clarament la posició i el paper del món local. D’entrada, garanteix la seva autonomia i les seves competències i, a més, els n’hi atribueix de noves en àmbits com l’organització i la gestió del territori, l’urbanisme, la mobilitat, la prestació de serveis d’atenció a les persones, els serveis socials públics d’assistència primària o el foment de les polítiques d’acollida de les persones immigrants.

Aquestes importants i noves competències però, quedarien en paper mullat si no anessin acompanyades dels suficients recursos financers. Doncs bé, el nou estatut també ofereix garanties per a la suficiència financera dels ens locals. Garanteix i millora el finançament dels ens locals, tots, i les seves finances estaran regides per la suficiència financera de recursos, l’equitat, l’autonomia i la responsabilitat, així com també es garanteix als ens locals els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis, la titularitat dels quals se’ls delegui o traspassi. Queda clar en l’estatut que tota nova atribució de competències ha d’anar acompanyada de l’assignació suficient de recursos econòmics suplementaris. Aquesta clàusula de salvaguarda és una garantia que fins ara no tenien els ajuntaments i representa una gran tranquil·litat pels mateixos.

El nou Estatut, finalment, també posa les bases de la nova organització territorial de Catalunya amb la incorporació de la Vegueria, de tal manera que els Consells de Vegueria substituiran a les Diputacions Provincials; qüestió reivindicada històricament pel municipalisme catalanista i que a partir de l’aprovació del nou Estatut podrà ser una realitat.

No cal oblidar, d’altra banda, que gairebé el 90% dels alcaldes dels municipis de Catalunya defensen el SÍ en el referèndum. També, doncs, des del municipalisme empordanès, són moltíssimes les raons per donar un SÍ entusiasta el proper diumenge al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, que obrirà una nova etapa de progrés i modernització pel nostre país.
L’EMPORDÀ